peleti
prednosti
kakovost
kurilna vrednost biomasa
podjetje
ggp kontakt pogosta vprasanja
 

Les je domač, tradicionalen in obnovljiv vir, ki je lokalno dosegljiv.

Je CO2 nevtralen: ogljik ki se sprošča pri gorenju, je del naravnega kroženja ogljika v naravi.

Naravno kroženje CO2 

Raba lesa v energetske namene ima lahko pozitivne učinke na gospodarjenje z gozdovi.

Večkratno je uporaben, saj je v energetske namene uporabljen predvsem les slabše kakovosti, droben les ter lesni ostanki in tudi odslužen neonesnažen les.

Biomasa - odslužen neonesnažen les

Je edini zanesljiv vir v izrednih razmerah (naravne katastrofe, vojne).

Je edini energetski vir, ki ga je mogoče nabaviti iz različnih virov v neposredni okolici.

Je pomemben socialno-ekonomski dejavnik ohranitve in razvoja podeželja v hribovith in demografsko ogroženih območjih Slovenije.

Uporaba lesnega kuriva je varna, ekološke katastrofe in nesreče (razlitje, eksplozije) so izključene.